Dokumentacja pliku hd44780.h

Sterowanie wyświetlaczem alfanumerycznym HD44780. Więcej...

#include "macros.h"
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdio.h>
#include "hd44780.c"

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

Definicje

#define HD44780_PUTSTR(str)   hd44780_putStr(str, -1)
#define HD44780_PUTPSTR(str)   hd44780_putPStr(PSTR(str), sizeof(str) - 1)
#define HD44780_PUTINT(val)   hd44780_putInt(val, 10, 0)
#define HD44780_BIND_STREAM(stream_name)

Funkcje

void hd44780_init ()
void hd44780_clear ()
void hd44780_goto (uint8_t x, uint8_t y)
void hd44780_putChar (uint8_t c)
void hd44780_putStr (char *str, uint8_t length)
void hd44780_putPStr (const char *pstr, uint8_t length)
void hd44780_putInt (int val, uint8_t radix, uint8_t lpad)
void hd44780_loadChar (uint8_t addr, const uint8_t data[8])
void hd44780_loadCharSet (const uint8_t data[64])


Opis szczegółowy

Sterowanie wyświetlaczem alfanumerycznym HD44780.

Przed użyciem biblioteki, należy zdefiniować stałe:

Ponadto, na początku programu powinna być wywołana funkcja hd44780_init().

Stałe opcjonalne:

Uwaga:
Jeżeli sterowanie ma przebiegać bez odczytu flagi zajętości (nie są zdefiniowane stałe HD44780_RW_GPIO i HD44780_RW_BIT, pin RW wyświetlacza powinien być połączony z masą.
Nota:
Wykorzystanie odczytu flagi zajętości zwiększa szybkość (w przybliżeniu czterokrotne) komunikacji z wyświetlaczem. Ponadto, jeżeli jest wykorzystany HD44780_BIND_STREAM(), sterowanie linią RW pozwala na przewijanie ekranu.
Przykładowe wykorzystanie:
#define F_CPU 16000000

/* pod którym portem jest szyna danych */
#define HD44780_DATA_GPIO C

/* jaką część portu zajmuje szyna danych:
 * true: DB4 = bit 4, DB5 = bit 5, DB6 = bit 6, DB7 = bit 7
 * false: DB4 = bit 0, DB5 = bit 1, DB6 = bit 2, DB7 = bit 3
 */
#define HD44780_DATA_HIGHHALFBYTE 1

#define HD44780_RS_GPIO C
#define HD44780_RS_BIT 1

#define HD44780_E1_GPIO C
#define HD44780_E1_BIT 2

#define HD44780_E2_GPIO C
#define HD44780_E2_BIT 3

#define HD44780_WIDTH 40
#define HD44780_HEIGHT 4

#define HD44780_CHARSET HD44780_CHARSET_PL
#define HD44780_CODEPAGE HD44780_CODEPAGE_UTF8

#include <tAvrLib/hd44780.h>

int main()
{
    const char *p;

    /* inicjacja wyświetlacza */
    hd44780_init();

    /* powiązanie wyświetlacza ze standardowym wyjściem */
    HD44780_BIND_STREAM(stdout);
    
    /* wyświetlenie napisu [TEST] w rogach ekranu (poza prawym dolnym) */
    p = PSTR("[TEST]");
    hd44780_goto(0, 0);
    hd44780_putPStr(p, -1);
    hd44780_goto(HD44780_WIDTH - 6, 0);
    hd44780_putPStr(p, -1);
    hd44780_goto(0, HD44780_HEIGHT - 1);
    hd44780_putPStr(p, -1);
    
    /* wyświetlenie liczby 123 w prawym dolnym ekranie, w systemie
     * dziesiętnym, wyrównanej do prawej
     */
    hd44780_goto(HD44780_WIDTH - 6, HD44780_HEIGHT - 1);
    hd44780_putChar('|');
    hd44780_putInt(123, 10, 5);

    /* wyświetlenie przykładowego tekstu w drugiej linii, zaczynając od
     * drugiej kolumny
     */
    hd44780_goto(1, 1);
    HD44780_PUTPSTR("Przykład wykorzystania tAvrLib/hd44780");

    /* test standardowego wyjścia */
    printf("\n\tTest stdout: [%d]", 123);

    return 0;
}

Schemat połączeń dla powyższego przykładu (jeżeli wyświetlacz ma tylko jedną linię E, drugą należy pominąć, a PC3 zostawić nie podłączony):

hd44780-schema.png

Autor:
Tomasz Wasilczyk (http://www.wasilczyk.pl)

Dokumentacja definicji

#define HD44780_PUTSTR ( str   )     hd44780_putStr(str, -1)

Makro wyświetlające tekst z pamięci RAM, zakończony znakiem NULL.

Parametry:
str Tekst do wyświetlenia
Zobacz również:
hd44780_putStr()

#define HD44780_PUTPSTR ( str   )     hd44780_putPStr(PSTR(str), sizeof(str) - 1)

Makro definiujące tekst w pamięci programu i go wyświetlające.

Nota:
Jeżeli w wielu miejscach programu wyświetlasz ten sam tekst, warto w celu oszczędzenia pamięci programu zdefiniować go tylko raz i wyświetlić ręcznie, za pomocą hd44780_putPStr().
Parametry:
str Tekst do wyświetlenia
Zobacz również:
hd44780_putPStr()

#define HD44780_PUTINT ( val   )     hd44780_putInt(val, 10, 0)

Makro wyświetlające liczbę w systemie dziesiętnym, bez wyrównania do prawej.

Parametry:
val Wartość do wyświetlenia
Zobacz również:
hd44780_putInt()

#define HD44780_BIND_STREAM ( stream_name   ) 

Wartość:

{ \
    fdev_setup_stream(&_hd44780_stream, _hd44780_putStreamChar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE); \
    stream_name = &_hd44780_stream; \
}
Związuje wybrany strumień z wyświetlaczem. Pozwala m.in. na korzystanie ze standardowego wyjścia. Można związać więcej niż jeden strumień (np. stdout i stderr).

Przykład użycia:

 HD44780_BIND_STREAM(stdout);
 printf("liczba: %d\n", 123);

Uwaga:
Użycie funkcji printf wymaga (jednorazowego) zużycia około 1kB - 3kB pamięci programu.
Implementacja funkcji printf występuje w trzech wersjach, różniących się możliwościami oraz rozmiarem. Domyślnie jest kompilowana wersja posiadająca wszystkie możliwości poza konwersją liczb zmiennoprzecinkowych (ok. 1.5kB). Aby dołączyć wersję zminimalizowaną (ok 1kB), należy do parametrów kompilatora dodać:
-Wl,-u,vfprintf -lprintf_min 
Aby uzyskać wersję pełną (z możliwością przetwarzania liczb zmiennoprzecinkowych - 3kB) należy użyć parametrów:
-Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm 

Parametry:
stream_name Nazwa strumienia, który ma być związany


Dokumentacja funkcji

void hd44780_init (  ) 

Przygotowuje wyświetlacz do pracy. Należy jednorazowo wywołać tą funkcję przed rozpoczęciem korzystania z biblioteki.

void hd44780_clear (  ) 

Czyści zawartość wyświetlacza i ustawia kursor na początku pierwszego wiersza.

void hd44780_goto ( uint8_t  x,
uint8_t  y 
)

Przenosi kursor do podanej pozycji na wyświetlaczu.

Parametry:
x Żądana kolumna
y Żądany wiersz

void hd44780_putChar ( uint8_t  c  ) 

Wyświetla znak i przesuwa kursor do następnej pozycji. Jeżeli zdefiniowano HD44780_CODEPAGE inny niż HD44780_CODEPAGE_ASCII, litery z wybranej strony kodowej będą tłumaczone na identyfikatory znaków z wybranego (za pomocą HD44780_CHARSET) zestawu.

Uwaga:
W przypadku kodowania Unicode, wysłanie znaku odbywa się poprzez dwukrotne wywołanie funkcji. W związku z tym, przy rozwiązaniach wielowątkowych, należy zwrócić uwagę, aby funkcja w danej chwili była wywoływana tylko z jednego wątku.
Parametry:
c Znak do wyświetlenia

void hd44780_putStr ( char *  str,
uint8_t  length 
)

Wyświetla ciąg length znaków z pamięci RAM. Jeżeli koniec ciągu (oznaczony znakiem NULL) wystąpi przed osiągnięciem podanej liczby znaków, wypisywanie zostanie przerwane.

Nota:
Aby długość ciągu była ustalana automatycznie (na podstawie znaku NULL), jako length podaj -1. Ta wartość zostanie rzutowana na 255, które jest maksymalną możliwą długością ciągu do wyświetlenia.
Parametry:
str Wskaźnik na pierwszy znak
length Długość ciągu (-1, jeżeli automatyczna)

void hd44780_putPStr ( const char *  pstr,
uint8_t  length 
)

Wyświetla ciąg znaków z pamięci programu.

Przykład użycia:

 const char *p = PSTR("tekst");
 hd44780_putPStr(p, -1);

Parametry:
pstr Wskaźnik na pierwszy znak (w pamięci programu)
length Długość ciągu (-1, jeżeli automatyczna)
Zobacz również:
hd44780_putStr()

HD44780_PUTPSTR()

void hd44780_putInt ( int  val,
uint8_t  radix,
uint8_t  lpad 
)

Wyświetla wartość w określonym systemie liczbowym. Opcjonalnie wyrównuje cyfry do prawej.

Parametry:
val Wartość do wyświetlenia
radix System liczbowy (np. 10)
lpad Szerokość bloku wyrównanego do prawej (bez wyrównania - 0)

void hd44780_loadChar ( uint8_t  addr,
const uint8_t  data[8] 
)

Wczytuje z pamięci programu do pamięci wyświetlacza definicję znaku użytkownika. Kontroler HD44780 pozwala na zdefiniowanie ośmiu znaków.

Nota:
Funkcja powoduje zapisanie danych do pamięci CGRAM (i nadpisanie poprzedniej wartości). W związku z tym, jeżeli w chwili wywołania funkcji na wyświetlaczu był zapisywany znak, zostanie on zaktualizowany.
Parametry:
addr Identyfikator, pod którym będzie dostępny znak (0 - 7)
data Tablica ośmiu bajtów (w pamięci programu) z definicją znaku
Zobacz również:
hd44780_loadCharSet()

void hd44780_loadCharSet ( const uint8_t  data[64]  ) 

Wczytuje z pamięci programu do pamięci wyświetlacza definicję strony kodowej użytkownika. Odpowiada użyciu funkcji hd44780_loadChar() dla wszystkich znaków użytkownika.

Parametry:
data Tablica 64 bajtów (w pamięci programu) z definicją strony kodowej
Zobacz również:
hd44780_charset_pl

hd44780_loadChar()


Wygenerowano Sun Dec 6 19:18:51 2009 dla tAvrLib programem  doxygen 1.5.9